BHV Beheercontract

Het opzetten, maar ook het in stand houden van een BHV-organisatie vergt tijd, aandacht en kennis. Niet elke organisatie kan of wil daar personeel voor vrijmaken. Wij bieden organisaties de mogelijkheid om het beheren van de BHV-organisatie uit te besteden door het aangaan van een beheercontract.

BOLZorg weet als geen ander middels een beheercontract de veiligheid binnen de organisatie op het gewenste niveau te brengen en te houden. Onze klanten kunnen zelf bepalen wat zij  onder beheer willen brengen. Bijvoorbeeld het jaarlijks houden van een BHV-RI&E, het organiseren van ontruimingsinstructies en -oefeningen, het controleren van EHBO- en blusmiddelen, bewegwijzering van vluchtroutes en het actueel houden van
ontruimingsplattegronden. Uw BHV-organisatie blijft op deze
manier up-to-date.

Categorie:

Beschrijving

Inhoud

Onder beheer verstaan we het in stand houden of actualiseren
van de ingerichte BHV-organisatie. Een beheercontract kan de
volgende onderdelen bevatten:
• Algemene RI&E;
• BHV-RI&E;
• BHV- en ontruimingsplannen;
• Instructies en oefeningen.
De door BOLzorg geschreven evaluaties en plannen alsmede het beheer hiervan voldoen aan de wettelijke eisen en het kwaliteitsniveau zoals omschreven in het Arbobesluit, de Arbeidsomstandighedenwet en de Arboregels en, indien van toepassing, aan de gemeentelijke verordeningen.

Controle

Een beheercontract is altijd maatwerk en wordt in samenspraak met de werkgever ingevuld. Met het afsluiten van een beheercontract wordt het beheer van de BHV-organisatie geheel of deels overgedragen aan BOLzorg. Jaarlijks zal de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie worden gecontroleerd en
geactualiseerd op:
• aantal bedrijfshulpverleners;
• veiligheidsmiddelen (waaronder blussers, EHBO-koffers,
brandmeldcentrale en –melders);
• vluchtwegen en vluchtroutering;
• ontruimingsplannen en alarmkaarten;
• BHV-instructies en -procedures;
• (brand)onveilige situaties;
• ontruimingsplattegronden en pijltekeningen.
Bevindingen uit de inventarisatie en inspectie zullen jaarlijks
gerapporteerd worden in de vorm van een praktisch Plan van
Aanpak.

Uitvoering

Naast de bovengenoemde planvorming kan BOLZorg ook de volgende praktische zaken voor de organisatie uitvoeren:
• opleiden, trainen en oefenen van BHV-ers, EHBO-ers,
ontruimers, ploegleiders, hoofden BHV en het crisisteam;
• registratie van het kennisniveau van de BHV-organisatie;
• verzorgen van een jaarlijkse veiligheidsbijeenkomst voor
alle aangestelde BHV-ers;
• organiseren van een jaarlijkse ontruimingsoefening;
• leveren, installeren en onderhouden van veiligheidsmiddelen.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw