RI&E Zorg

Elke zorginstelling moet op de hoogte zijn van alle mogelijke risico’s. Dit is een verplichting volgens artikel 5 van de Arbowet. Het gaat om de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor de medewerkers, cliënten, patiënten én alle andere derden. Hiertoe behoren onder meer bezoekers, externe bedrijven (zoals horeca) en aannemers, die voor de technische dienst aan het werk zijn.

Onze organisatie helpt u te voldoen aan deze wettelijk verplichting.
In de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie voor de Zorg (RI&E Zorg) maken wij voor u de mogelijke risico’s inzichtelijk. Vervolgens wordt een praktisch toepasbaar advies gegeven om deze risico’s gestructureerd aan te pakken en te kunnen blijven beheersen. Zo wordt de kans op ongevallen en gerelateerde gezondheids- en welzijnsklachten tot een minimum beperkt.

Categorie:

Beschrijving

Onze aanpak

Door onze jarenlange, praktijkgerichte ervaring weten wij als geen ander hoe we de RI&E Zorg succesvol moeten uitvoeren. Door middel van representatieve rondgangen en gesprekken ‘on the job’ wordt het risicobeeld verkregen.

Van de receptie tot en met de technische dienst, van ambulante zorg tot en met UMC’s: wij zijn erbij. Vele organisaties gingen u voor en hebben de toegevoegde waarde van onze aanpak ervaren.

Resultaat

Elke RI&E Zorg wordt geheel op maat voor de branche en organisatie ingevuld. Wij werken met digitale documenten, waardoor een statisch, papieren document tot het verleden behoort. Een onafhankelijke toetsing van uw RI&E door een hogere kerndeskundige garandeert een compleet, actueel en betrouwbaar document.
Hiermee kunt u eenvoudig aantonen te voldoen aan de wettelijke verplichting.

RI&E BHV

Elke zorginstelling moet ervan verzekerd zijn, dat men bij calamiteiten structureel de beschikking heeft over doeltreffende maatregelen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie. Ook moet de organisatie beschikken over doeltreffende verbindingen met bijvoorbeeld de brandweer. Hierbij wordt de organisatie ondersteund door adequate en voldoende opgeleide BHV’ers. De veiligheid van patiënten, cliënten, bezoekers en derden moet gegarandeerd zijn.

De RI&E BHV richt zich op inhoud, actualiteit, compleetheid, toepassing en bekendheid van mensen, middelen en methodes inzake BHV.

Onze adviseurs kunnen uitstekend toetsen of binnen uw organisatie wordt voldaan aan de geldende verplichting omtrent een juiste organisatie van BHV. Deze eisen staan onder meer in de Arbowet en vigerende normen als NEN 8112.

Onze aanpak

Ten gunste van een succesvol onderzoek zullen er rondgangen op de verschillende locaties worden uitgevoerd. Dit bij voorkeur onder begeleiding van het Hoofd BHV, gebouwenbeheer, het hoofd Facilitaire Zaken en evt. ploegleiders en uitvoerende BHV-ers. In interviews zullen, met betrokken medewerkers, relevante BHV-onderwerpen worden besproken. Vooraf wordt via deskresearch de aanwezige BHV-organisatie beoordeeld. Hiervoor zijn alle BHV-plannen, tekeningen, procedures, richtlijnen, oefeningen et cetera nodig.

Resultaat

Wij brengen de aandachtspunten en potentiële risico’s met betrekking tot BHV in kaart. Daarbij geven wij gericht advies over het vermijden, dan wel minimaliseren van deze risico’s. Hiermee voldoet u aan de van toepassing zijnde wetgeving en normen. Zodoende kan er bij een calamiteit gepaste hulp worden verleend.

RI&E Brandveiligheid

Brandveiligheid is binnen zorginstellingen uiterst belangrijk, of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of bestaande bouw. In ontwerp, bouw, inrichting, gebruik en beheer moet duidelijk rekening worden gehouden met brandveiligheid.

De veiligheid van patiënten, cliënten, bezoekers en derden moet gegarandeerd zijn. De RI&E brandveiligheid richt zich op inhoud, actualiteit, compleetheid, toepassing en bekendheid van mensen, middelen en methodes inzake brandveiligheid.

Onze adviseurs kunnen uitstekend toetsen of uw bestaande, te verbouwen of nieuw te bouwen locatie voldoet aan de geldende brandveiligheidseisen.
Deze eisen staan onder meer in de Arbowetgeving en het geldende Bouwbesluit.

Onze aanpak

Bij bestaande bouw wordt door middel van een rondgang gekeken naar de brandveiligheidssituatie. Verbouwingen aan ruimtes, brandcompartimenten etc. die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd, worden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Mochten er ver- of nieuwbouwplannen aanwezig zijn, dan worden deze door onze adviseurs gescand. Hiervoor zijn onder meer representatieve technische (bouw)tekeningen nodig. Vanuit uw organisatie is een begeleider/coördinator noodzakelijk, die verstand heeft van het gebouw en de betreffende brandveiligheidsvoorzieningen.

Resultaat

Wij brengen de aandachtspunten en potentiële risico’s met betrekking tot brandveiligheid in kaart. Daarbij geven wij gericht advies over het vermijden, dan wel minimaliseren van deze risico’s. Hiermee voldoet u aan de van toepassing zijnde wetgeving en besluiten.

U borgt een brandveilige situatie van uw locatie.

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw