Veilig op huisbezoek

Het komt regelmatig voor dat medewerkers een huisbezoek moeten afleggen. Het doel van dit huisbezoek kan divers zijn. Het kan een informatief karakter hebben, maar het kan ook een confronterend, controlerend of slecht-nieuws gesprek zijn. Vooral bij de laatste typen neemt de kans op agressie of ongewenst gedrag naar de medewerkers toe.

Dit vraagt om een gedegen voorbereiding, zowel inhoudelijk als op veiligheidsgebied. De medewerker dient zich bewust te zijn van eventuele risico’s en hier vooraf een inschatting op te maken. Zodra men aanwezig is in de woning van de cliënt, dan dient de medewerker zich bewust te zijn van de eigen veiligheid en daar weloverwogen keuzes op te baseren.

Beschrijving

Inhoud

Deze training is erop gericht medewerkers bewust te maken van de verschillende (veiligheids)aspecten die horen bij het afleggen van een huisbezoek

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld om bewust om te gaan met huisbezoeken:

  • De voorbereiding;
  • Een veiligheidsinschatting maken voorafgaand;
  • Aandachtspunten;
  • Bewustwording eigen valkuilen en allergieën;
  • Gespreksvoering en grensbewaking.

In de training wordt tijdens een dagdeel gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Deze acteur creëert verschillende scenario’s waarin de medewerkers kunnen oefenen met het afleggen van een huisbezoek. Naast de gespreksvoering zal het onderwerp ‘veiligheid’ een belangrijk onderdeel van de casussen zijn.

Resultaat

Na de trainingen zijn de medewerkers zich bewust van het veiligheidsaspecten die horen bij het afleggen van een huisbezoek. Men bereidt een huisbezoek grondig voor, waarbij een risico inschatting een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is. Daarnaast zijn de medewerkers zich bewust van grenzen en weten deze te hanteren.

Doelgroep

Medewerkers van  een Sociaal Wijkteam, medewerkers Jeugdzorg, Boa’s, mensen werkzaam bij de afdeling Sociale Zaken en alle anderen die vanuit hun functie huisbezoeken afleggen.

Accreditatiepunten via Registerplein

Klik op het onderdeel “Accreditatie Registerplein” om te zien hoeveel accreditatiepunten u ontvangt na onze training “Veilig op huisbezoek”.

In-company groepstraining

Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training wordt bij u op locatie gegeven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).
Trainingsdatum/-data en tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Competenties

Voorbereiden;

Veiligheidsinschatting maken;

Bewustwording;

Grensbewaking.

Accreditatie Registerplein

Geaccrediteerd deskundigheidsbevordering ciëntondersteuners – 6 punten

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners – 6 punten

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen – 6 punten

Opleidingstraject Agogen – 2 punten

Opleidingstraject GGZ-Agogen – 2 punten

Opleidingstraject Maatschappelijk werk – 2 punten

Extra informatie

Meer informatieOfferte aanvraag
heermevrouw